กุ้ยหลินเมืองไทย นอนแพเชี่ยวหลาน 2 วัน 1 คืน

  • WTSUR-PK001
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : สุราษฎร์ธานี
  • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

    กุ้ยหลินเมืองไทย นอนแพเชี่ยวหลาน 2 วัน 1 คืน

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 2,490

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 14 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 2 วัน 1 คืน )

 

Day 1 แพคีรีธารา-เขาสามเกลอ-กุ้ยหลินเมืองไทย-วังปลา - ชมพระอาทิตย์ตก
10.30 น. ท่านเดินทางถึง คีรี@เชี่ยวหลานรีสอร์ท เช็คอินเข้าที่พัก
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ คีรี@เชี่ยวหลานรีสอร์ท (มื้อที่ 1)
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือท่องเที่ยวเทศบาลบ้านเชี่ยวหลาน ลงเรือ (เรือจอย) พร้อมเดินทางสู่ ทะเลสาบมรกตเขื่อนรัชประภา ชมธรรมชาติที่งดงามของสายน้ำสลับกับแนวขุนเขา หินปูนที่ธรรมชาติสรรสร้างราวกับภาพเขียน แวะสัมผัสความสวยงามของ “เขาสามเกลอ ฉายากุ้ยหลินเมืองไทย”  ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามและความประทับใจ และไปต่อที่ วังปลา ให้อาหารปลา ซึ่งเป็นปลาตะเพียนแดงที่อยู่ตามธรรมชาติ   
14.30 น. จากนั้นเดินทางสู่ แพคีรีธารา เชี่ยวหลาน รีสอร์ท อ้อมกอดแห่งขุนเขา และสายน้ำ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับการพายเรือคายัคซึ่งทางรีสอร์ทมีไว้บริการ
17.30 น.  ล่องเรือชมธรรมชาติยามเย็น เก็บบรรยากาศช่วงเวลาพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) อิ่มอร่อยกับอาหารมื้อค่ำในบรรยากาศธรรมชาติยามเย็น
ที่พัก  แพคีรีธารา เชี่ยวหลาน รีสอร์ท
 Day 2  Morning safari ยามเช้า
06.30น.  Morning safari ดูวิถีชีวิตของสัตว์ ชมหมอกและสูดอากาศยามเช้าอันแสนบริสุทธิ์
จากนั้นนำท่านกลับที่พัก ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศโดยรอบของแพคีรีวาริน 
07.30 น.  รับประทานอาหารเช้าท่ามกลางธรรมชาติ (มื้อที่ 3) พักผ่อนตามอัธยาศัย
10.00 น.  อำลาที่พักแพคีรีธารา จัดเก็บสัมภาระลงเรือมุ่งหน้ากลับสู่ ท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน 
11.00 น.  เดินทางถึง ท่าเรือโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

อัตราค่าบริการ
จำนวนผู้เดินทาง ราคา/ท่าน
2-3 ท่าน 4,090 บาท
4 ท่าน 2,990 บาท
5-6 ท่าน 2,890 บาท
7-8 ท่าน 2,490 บาท

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1. ที่ พักที่ แพคีรีธารา เชี่ยวหลาน รีสอร์ท
2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. ค่าอาหารตามที่โปรแกรมระบุ
5.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)


อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกมากกว่า 15 วัน ท่านบริษัทฯจะคืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดทุกกรณี

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถบริการ
1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
3. ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว
4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้ จนท.บริการบนรถบริการ)
5. น้ำดื่ม/น้ำเปล่า แจกให้วันละ 1 ขวด