แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน Dusit Thani Krabi Beach Resort พร้อม oneday ทัวร์ 4 เกาะ

 • SPKBV-PK001
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : กระบี่
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • โดย :

 • ไฮไลท์ :

  แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน Dusit Thani Krabi Beach Resort พร้อม oneday ทัวร์ 4 เกาะ

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 3,790

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

ประเภทห้อง

 

เดินทาง วันนี้ – 31 มีนาคม 64

ราคา/ท่าน

เดินทาง เมษายน – ตุลาคม 64

ราคา/ท่าน

DELUXE ROOM

3,990 บาท

3,790 บาท

DELUXE SEA FACING

4,790 บาท

4,590 บาท

EXTRA BED

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

จองได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 64 เท่านั้น!

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย)

และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

 1. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

อัตราค่าบริการนี้รวม

    1.ที่พัก พร้อมอาหารเช้า ( ตามที่ประเภทห้องที่เลือก)

 1. รถรับ – ส่ง ท่าเรือในวันดำน้ำ
 2. อาหารกลางวัน 1 มื้อ ในวันทัวร์ดำน้ำ
 3. เสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ
 4. มัคคุเทศก์ชำนาญงานในวันทัวร์
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ สำหรับคนไทยเท่านั้น
 6. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่ารถ หรือค่าตั๋วเครื่องบินจาก กรุงเทพ-กระบี่-กรุงเทพ
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล

(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

 1. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 2. มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 3. รถรับส่ง สนามบิน –โรงแรม หากต้องการเพิ่ม เที่ยวละ 700 บาท แบบส่วนตัว

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง

 1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี