แพ็กเกจเที่ยว กระบี่ 3 วัน 2 คืน พร้อม ที่พักระดับ 4 ดาว

 • SPKBV-PK002
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : กระบี่
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • โดย :

 • ไฮไลท์ :

  แพ็กเกจเที่ยว กระบี่ 3 วัน 2 คืน พร้อม ที่พักระดับ 4 ดาว

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 2,590

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )

วันที่ 1

สนามบินกระบี่ หรือ บขส. กระบี่ – ถ่ายรูปลานปูดำ – ส่งโรงแรมที่พัก
  เจ้าหน้าที่รับที่ สนามบินกระบี่ หรือ บขส. กระบี่ นำท่านถ่ายรูปกับลานปู หรือ อนุสาวรีย์ปูดำ ตั้งอยู่ที่ท่เรือขนาบน้ำ จุดตรงนี้เป็นจุดชมวิวชั้นดีของเมืองกระบี่ เพราะสามารถมองเห็นเขาขนาบน้ำ ภูเขาสองลูกที่ตั้งอย่างโดดเด่นริมแม่น้ำกระบี่ และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ด้วย
14.00 น. จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ท่านสามารถเช็คอินด้วยตัวเอง ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ท่านสามารถเลือกที่พัก ได้ตามตัวเลือกที่กำหนดไว้ ในแต่ละโรงแรมจะมีราคาแตกต่างกัน

วันที่ 2

เลือกวันเดย์ทัวร์ – ส่งโรงแรม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
07.00 น..

เลือกวันเดย์ทัวร์ 1 รายการ

 1. ทัวร์ทะเลกระบี่ ชมทะเลแหวกโดยเรือ Speed Boat (เวลา 09.00-14.00น. )
 2. ทัวร์ หมู่เกาะห้องท่องทะเลในโดยเรือ Speed Boat (เวลา 09.00 -15.00น.ให้บริการเฉพาะวัน อังคาร/พฤหัสเสาร์ เท่านั้น ขั้นต่ำ 6 ท่าน

 3. ทัวร์แช่ธารน้ำตกร้อน เดินป่าสระมรกต โดยรถตู้ (เวลา 09.00-16.00น.) ขั้นต่ำ 6 ท่าน

เย็น นำท่านเข้าสู่ที่พักที่ท่านเลือก

วันที่ 3

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย - เช็คเอาท์จากที่พัก สามารถเลือกซื้อ OPTIONAL TOUR เพิ่ม ร้านของฝาก- ส่งลูกค้าที่สนามบินกระบี่ หรือ บขส. กระบี่

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านได้พักผ่อนในโรงแรมตามอัธยาศัย เช็คเอาห์เวลา 12.00 น.

หรือเลือกซื้อ OPTIONAL TOUR

1.ทัวร์หมู่เกาะพีพี อ่าวมาหยา โดยเรือ Speed Boat (เวลา 09.00-17.00น.)

ท่านละ 1,500 บาท ชมอ่าวมาหยา อันมีชื่อเสียงดังทั่วโลก ชมทะเลในอ่าวปิเละ เล่นน้ำดูปะการังที่งดงามที่อ่าวโล๊ะซามะพักผ่อนเล่นน้ำบนเกาะไผ่ เกาะที่สวยที่สุดของหมู่เกาะพีพี ดั่งสมญานาม ดงปะการังแสนไร่

2.ทัวร์พายเรือคายัคอ่าวท่าเลน โดยรถตู้ (ครึ่งวัน) ท่านละ 800บาท

เดินทางสู่ อ่าวท่าเลน สนุกสนานกับการพายเรือคายัค กิจกรรมรูปแบบใหม่ เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศก์และอนุรักษ์ธรรมชาติ ชมแนวป่าโกงกางที่สมบูรณ์ทั้งสองข้างทาง ชมหน้าผาหินแคนย่อนและลากูนต่างๆมากมาย

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางส่งสนามบินกระบี่ หรือ บขส. กระบี่  ระหว่างทางแวะซื้อของฝากของที่ระลึกประจำจังหวัดกระบี่

รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย)

และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

 1. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.ที่พัก 3 คืน  พร้อมอาหารเช้า ( ตามที่ประเภทห้องที่เลือก)

 1. รถรับ – ส่ง ท่าเรือในวันดำน้ำ
 2. อาหารกลางวัน 1 มื้อ ในวันทัวร์ดำน้ำ
 3. เสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ
 4. มัคคุเทศก์ชำนาญงานในวันทัวร์
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ สำหรับคนไทยเท่านั้น
 6. ประกันภัยนักท่องเที่ยว
 7. รถรับส่ง สนามบิน –โรงแรม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่ารถ หรือค่าตั๋วเครื่องบินจาก กรุงเทพ-กระบี่-กรุงเทพ
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล

(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

 1. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 2. มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง

 1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี