แพ็กเกจ 2 วัน 1 คืน ริเวอร์แคว รีโซเทล กาญจนบุรี River Kwai Resotel (Kanchanaburi)

  • SPKAN-PK004
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : กาญจนบุรี
  • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
  • โดย :

  • ไฮไลท์ :

    แพ็กเกจ 2 วัน 1 คืน ริเวอร์แคว รีโซเทล กาญจนบุรี River Kwai Resotel (Kanchanaburi)

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 1,100

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 14 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 2 วัน 1 คืน )
ค่าบริการ ต่อท่าน (เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป)
ประะเภทห้อง
พักคู่
เตียงเสริม
เด็กอายุ 3-12 ปี พักกับผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
Jungle Chalet
1,100 1,000 450 1,900
Deluxe
1,250 1,000 450 2,300
Deluxe River View
 1,450  1,000 450 2,700
**เข้าพักวันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดต่อเนื่อง ชำระเพิ่ม 500/ห้อง/คืน**

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

รายละเอียด : แพคเกจ 2 วัน 1 คืน

อัตราดังกล่าวรวม
1.ห้องพักตามประเภทห้องที่ท่านเลือก
2.เซ็ตอาหารเช้า 1 มื้อ
3.เซ็ตอาหารค่ำ 1 มื้อ
4.เดินชมธรรมชาติ สวนผลไม้ สวนปาล์มและหมู่บ้านมอญ
5.เรือ รับ-ส่ง จากท่าเรือพุตะเคียน (ตามรอบเวลา) รีสอร์ทสามารถเข้าได้เฉพาะทางเรือเท่านั้น

รายละเอียดรอบเรือบริการดังนี้
- Check in : ออกจากท่าเรือพุตะเคียน ทุกๆ 30 นาที เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 18.00 น.
- Check out : ออกจาก River Kwai Resotel ทุกๆ 30 นาที ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 12.00 น.

เงื่อนไขการจองและเข้าพัก
1.ท่านสามารถจองและเข้าพักตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2563
2.กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
3.ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้

อัตราดังกล่าวไม่รวม
1.ไม่รวมค่าเดินทาง จากต้นทางของท่าน จนถึงปลายทางโรงแรม
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
3.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

การจอง
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2. ชำระเงิน เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการจองเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ
3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ของผู้เดินทางทุกท่าน หลังจากทำการโอนเงิน เพื่อใช้สำหรับการทำจองในระบบ

การยกเลิกการเดินทาง
1.เมื่อท่านตกลงชำระกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและคืนเงินทุกกรณี