แพ็กเกจ ตามรอยศาสตร์พระราชา ณ ราชบุรี 2 วัน 1คืน

  • WTRAT-PK001
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : ราชบุรี
  • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

    แพ็กเกจ ตามรอยศาสตร์พระราชา ณ ราชบุรี 2 วัน 1คืน

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 1,999

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 14 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 2 วัน 1 คืน )

DAY1

กรุงเทพฯ-วัดมหาธาตุวรวิหาร-เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี-อุทยานหินเขางู -ตลาดกะเหรี่ยง “ตลาดโอ๊ะป่อย”

06.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัด โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ และเว้นระยะห่างการนั่งในรถ

09.00 น.

เดินทางถึงตำบลนางรอง จังหวัดราชบุรี

 

นำท่านชม วัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สร้างตั้งแต่สมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งเขมร

10.00 น.

นำท่านชม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี อาคารพิพิธภัณฑ์เคยใช้เป็นศาลากลางจังหวัดมาก่อน สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อปี พ.ศ.2465 และจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในปี พ.ศ.2526 และบูรณะเรื่อยมา จนในปีพ.ศ.2534 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯทรงเป็นประธานเปิด พิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการ

บ่าย

นำท่านชม อุทยานหินเขางู  ภายในอุทยานหินเขางูแห่งนี้ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณคดีอยู่หลายแห่ง ซึ่งจะเป็นถ้ำที่อยู่บนภูเขามีถ้ำฤๅษี ถ้ำฝาโถและถ้ำจีน-จาม แต่ละถ้ำอยู่ไม่ไกลกัน แต่ต้องเดินขึ้นบันไดไต่เขาไปค่อนข้างสูง บริเวณรอบๆก็จะมีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

 

นำท่านเพลิดเพลินที่ตลาดกะเหรี่ยง โอ๊ะป่อย ซึ่งในภาษากะเหรี่ยง โอ๊ะป่อย แปลว่า พักผ่อนขอเชิญรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัยทานอาหารเสร็จท่านสามารถนั่งพักผ่อน แช่เท้าริมลำธาร นั่งดูเด็กๆ เล่นน้ำอย่างเพลิดเพลินใจ

ที่พัก

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Space 59 หรือเทียบเท่า

DAY2

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน จังหวัดทหารบกราชบุรี(โครงการ1ไร่ แก้จน )-ศูนย์ศึกษาการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม-กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 1)
09.00 น. นำท่านชม ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน จังหวัดทหารบกราชบุรี(โครงการ1ไร่ แก้จน ) ศูนย์การเรียนรู้ฯ จทบ.ร.บ. มุ่งเน้นการจัดทำ "บัญชีฟาร์ม" และ "บัญชีครัวเรือน"
อย่างเป็นระบบให้รู้รายจ่าย-รายรับ รู้กำไร-ขาดทุน อย่างละเอียด เพื่อฝึกอบรมกำลังพลและให้คณะเยียมชมนำไปเป็นต้นแบบพัฒนาปรับปรุงได้ทันที
บ่าย นำท่านชม ศูนย์ศึกษาการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม โครงการพระราชทานพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9 โครงการการศึกษาวิธีการปรับปรุงบำรุงดินที่เสื่อมโทรม ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ ทดสอบ วางแผนและจัดระบบปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยดำเนินการในลักษณะเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
16.00 น. สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับ
18.30 น. เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ :
- จองก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน (กรุณาเช็ควันเดินทางกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง)
- ที่นั่งมีจำนวนจำกัด การยืนยันการสำรองแพ็คเกจขึ้นอยู่กับที่นั่งที่มี ณ วันที่จอง
- จุดรับส่งลูกค้าสนามบิน /สถานีขนส่ง
- เริ่มออกเดินทางเวลาประมาณ 08.00-18.00 น. หากใช้นอกเหนือเวลาอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ราคานี้รวม
1.รถรับ-ส่งพร้อมคนขับตามรายการ 2 วัน
2.อาหารเช้า 1 มื้อ (ภายในโรงแรมที่พัก)
3.ค่าเข้าสถานที่ที่ระบุตามรายการ
4.โรงแรมที่พัก 1 คืน
5.แถมฟรี!!! ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท,
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ราคานี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม-ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม, ค่ารักษาพยาบาล(กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.ค่าพาหนะท้องถิ่นแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี)
3.ค่าไกด์นำเที่ยว
4.ค่าทิปพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
5.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

การสำรองที่นั่ง
1.กรุณาสำรองที่นั่ง พร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2.ชำระค่าทัวร์ยอดเต็ม ตามรูปแบบห้องที่ต้องการจะเข้าพัก
3.เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
6. กรณีเป็นชาวต่างชาติโปรดติดต่อสอบถาม

การยกเลิกการเดินทาง
1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19
มาตรการการบริการบนรถบริการ
1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
3. ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว
4. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ