แพ็กเกจ แม่ฮ่องสอน ชมทุ่งดอกบัวตอง 2 วัน 1คืน

  • WTHGN-PK001
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : แม่ฮ่องสอน
  • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

    แพ็กเกจ แม่ฮ่องสอน ชมทุ่งดอกบัวตอง 2 วัน 1คืน

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 2,199

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 2 วัน 1 คืน )
Day 1 จุดรับลูกค้า(สนามบินแม่ฮ่องสอน หรือ สถานีขนส่งแม่ฮ่องสอน)สะพานซูตองเป้(สะพานอธิษฐานสำเร็จ)-พระธาตุดอยกองมู-วัดจองคำ จองกลาง-บ้านรักไทย
เช้า จุดรับลูกค้า (จ.แม่ฮ่องสอน)  สนามบินแม่ฮ่องสอน  หรือ สถานีขนส่งแม่ฮ่องสอน
  ชม สะพานซูตองเป้(สะพานอธิษฐานสำเร็จ)  สะพานไม้ไผ่ ยาวประมาณ 600 เมตร เสาจากไม้เก่าของชาวบ้านปูพื้นด้วยไม้ไผ่ ทอดยาวจากสวนธรรมภูสมะถึงหมู่บ้านกุงไม้สัก ผ่านลำน้ำแม่สะงา ผ่านทุ่งนาของชาวบ้าน เพื่อให้พระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาต คำว่า “ซูตองเป้” ภาษาไทยใหญ่ แปลว่า อธิษฐานสำเร็จ สะพานแห่งนี้จึงเป็นเหมือนตัวแทนแห่งคำอธิษฐานสำเร็จ
  ชม พระธาตุดอยกองมู วัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน หรืออีกชื่อ วัดปลายดอย พระธาตุเจดีย์ 2 องค์ พระเจดีย์องค์ใหญ่สร้างโดยจองต่องสู่ ส่วนพระธาตุเจดีย์องค์เล็ก สร้างโดยพญาสิงหนาทราชา  เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะเถระซึ่งนำมาจากพม่า โดยเจดีย์องค์นี้มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงเครื่องแบบมอญ
  ชม วัดจองคำ จองกลาง เปรียบเสมือนวัดแฝด ตั้งอยู่ในกำแพงเดียวกัน มองจากด้านหน้า วัดจองคำ จะอยู่ด้านซ้ายมือ ส่วนวัดจองกลางจะอยู่ทาง ขวามือ ตั้งอยู่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
  ชม บ้านรักไทย เป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนานที่อพยพมา ในหมู่บ้านยังคงวัฒนธรรมแบบจีน มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย และมีอาหารการกินแบบจีนยูนาน มีบ้านเรือนที่ทำจากดินให้ได้ชม ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้านนี้จะเป็นชา เช่น ชาชิง ชิง ชาอู่หลง เนื่องจากว่าในบริเวณนี้อากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี สามารถปลูกชาและพืชเมืองหนาวได้ดี ในช่วงหน้าหนาวตอนเช้าอุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศา
เย็น อิสระอาหารเย็นวันตามอัธยาศัย
ที่พัก นำท่านเข้าที่พัก ณ หมู่บ้าน บ้านรักไทย
Day 2 ทุ่งดอกบัวตอง-ปางอุ๋ง-จุดส่งลูกค้า(สนามบินแม่ฮ่องสอน หรือ สถานีขนส่งแม่ฮ่องสอน)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก (มื้อที่1)
  ชม ทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ พื้นที่กว้างขวางกว่า 500 ไร่ บนความสูงประมาณ 1,600 เมตรจากระดับน้ำทะเล นับเป็นทุ่งดอกบัวตองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจะบานจนเต็มหุบเขา ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามลักษณะภูมิอากาศ)
  ชม ปางอุ๋ง หรือ โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย) โครงการนี้เกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพระองค์มีพระประสงค์จะฟื้นฟูสภาพป่าและระบบนิเวศบริเวณอ่างเก็บน้ำป่าตองและฝางปางอุ๋ง เพราะในอดีตสถานที่แห่งนี้ถูกบุกรุกพื้นที่เพื่อตัดไม้ทำลายป่ามาเป็นเวลานาน เมื่อสภาพป่าและระบบนิเวศกลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง ปางอุ๋งก็ได้กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งสำคัญของแม่ฮ่องสอน ด้วยลักษณะภูมิประเทศเป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อน ภูมิทัศน์ที่เป็นไฮไลท์จนถูกขนานนามว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย โดยมี อ่างเก็บน้ำหรือทะเลสาบตรงกลางที่ล้อมรอบไปด้วยป่าสนสองใบ สนสามใบและดอกไม้เมืองหนาว
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับ ณ จุดส่งลูกค้า (จ.แม่ฮ่องสอน)  สนามบินแม่ฮ่องสอน  หรือ สถานีขนส่งแม่ฮ่องสอน

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ :

- จองก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน (กรุณาเช็ควันเดินทางกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง)

- ที่นั่งมีจำนวนจำกัด การยืนยันการสำรองแพ็คเกจขึ้นอยู่กับที่นั่งที่มี ณ วันที่จอง

- จุดรับส่งลูกค้าสนามบิน/สถานีขนส่ง

- เริ่มออกเดินทางเวลาประมาณ 08.00-18.00 น. หากใช้นอกเหนือเวลาอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

- ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ราคานี้รวม

1.รถรับ-ส่งพร้อมคนขับตามรายการ 2 วัน

2.อาหารเช้า 1 มื้อ (ภายในโรงแรมที่พัก)

3.ค่าเข้าสถานที่ที่ระบุตามรายการ

4.โรงแรมที่พัก 1 คืน ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

5.แถมฟรี!!! ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ราคานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม-ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม, ค่ารักษาพยาบาล(กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

2.ค่าพาหนะท้องถิ่นแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี)

3.ค่าไกด์นำเที่ยว

4.ค่าทิปพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

5.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

การสำรองที่นั่ง

1.กรุณาสำรองที่นั่ง พร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง

2.ชำระค่าทัวร์ยอดเต็ม ตามรูปแบบห้องที่ต้องการจะเข้าพัก

3.เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

1.รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง

2.กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

3.กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า

5.กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

6.กรณีเป็นชาวต่างชาติโปรดติดต่อสอบถาม

การยกเลิกการเดินทาง

1.เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถบริการ 1.สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง

2.ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง

3.ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว

4.ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ