• ทัวร์ : Bulgaria [ บัลแกเรีย ]
  • เที่ยวเมือง : Bucharest (บูคาเรสต์) Sofia (โซเฟีย)
  • สายการบิน : Turkish Airlines
  • โค้ด : EXOTPTK
  • ประเภททัวร์ : ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 9 วัน 7 คืน
ราคา (เริ่มต้น)
73,900
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
29 พ.ค. 2562 - 06 มิ.ย. 2562
73,900
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ท่านละ
0
0
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ
0
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ – อิสตนับูล

20.00 น. คณะพบเจา้หน้าที่และมคัคุเทศก์ไดท้ี่ เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ที่ 9 หรือ 10 อาคาร ผโู้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
23.00 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง) เพลิดเพลิน กบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ บริการ อาหารค่าํและอาหารเชา้ ระหว่าง เที่ยวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี
วันที่ 2

อิสตนับูล – บูคาเรสต ์– บราน - บราซอฟ

05.20 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูลแวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK1043 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายใน สนามบินอิสตนับูลซ่ึงมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย
07.10 น. ออกเดินทางจาก สนามบินอิสตนับูล (IST) สู่ สนามบินโอโทเพนนี (OTP) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส สายการบินมีบริการอาหารเชา้บนเครื่องบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 2 ชม.)
08.30 น. เดินทางถึงสนามบินโอโทเพนนี (OTP) ประเทศโรมาเนีย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร นาํท่านเดินทางสู่ เมืองบราน (Bran) (ระยะทาง 156 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) นาํท่านเขา้ชม ปราสาทบราน (Bran Castle) หรือที่รู้จกักนัในนาม "ปราสาทแดร๊กคูล่า" ปราสาทนี้สร้างขึ้นในในศตวรรษที่ 14 ตั้งอยู่บนเชิงเขาเพื่อป้องกนัการรุกรานจากศตัรูระหว่างชายแดนแควน้วอลลคัเทียและทรานซิลเวเนีย ภายใน ปราสาทมีห้องต่างๆมากมาย ซ่ึงจดัแสดงวิถีความเป็นอยู่ ห้องแสดงอาวุธโบราณ ตูโ้บราณอายุหลายร้อยปีที่ แกะสลกัลวดลายงดงาม นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้อีกมากมาย อิสระให้ท่านไดช้มและถ่ายรูป ตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านเลือกซื้อของที่ระลึกที่มีวางจําหน่ายบริเวณปราสาทแห่งนี้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถิ่น
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองบราซอฟ (Brasov) (ระยะทาง 27 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 30 นาที) นาํท่านชมย่านใจกลาง เมืองและจตัุรัสกลางเมืองซ่ึงมีหอนาฬิกาสูงโดดเด่นแสดงเวลาใหผ้คู้นที่เดินผา่นไปมา นาํชมตลาดใหญ่ใจกลาง เมืองบราซอฟ "Walking street" ตลาดนี้เป็นถนนระหว่างตึกขนาดใหญ่ยาวติดต่อกัน ข้าวของที่ขายมีมากมาย หลายชนิด ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋าหนัง เครื่องสําอาง ของที่ระลึก ฯลฯ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปปิ้งตาม อธัยาศยั นาํท่านเขา้ชมโบสถด์าํ หรือที่รู้จกัในนาม "Black Church" ที่มีชื่อเสียง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1383 ใชเ้วลา สร้างกว่าร้อยกว่าปี จดัเป็นโบสถ์แบบศิลปะโกธิคที่ใหญ่ที่สุด ใน South East Europe จากนั้นนําท่านเขา้ชม โรงเรียนแห่งแรกของประเทศโรมาเนีย “Romania First School” นาํท่านชมย่านใจกลางเมืองและจตัุรัสกลาง เมืองซ่ึงมีหอนาฬิกาสูงโดดเด่นแสดงเวลาใหผ้คู้นที่เดินผา่นไปมา
ค่ำ รับประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคารท้องถิ่น หลัง อาหารค่าํ นาํท่านเดินทางสู่เมืองซินายา (Sinaia) (ระยะทาง 49 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชม.)

นาํท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกั HOTEL NEW MONTANA / OR ALPIN RESORT POIANIA BRASOV **** หรือเทียบเท่า ***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษัทจะจดัที่พกัที่เมืองใกล้เคยีงให้แทน***
วันที่ 3

ปราสาทเปเลส – อซูก้า - บูคาเรสต์

เช้า รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม นาํท่านเขา้ชมปราสาทเปเลส (Peles Castle) ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาบูเซกิ ปราสาทแห่งนี้ไดร้ับการยกยอ่งว่าเป็นหน่ึง ในปราสาทที่สวยงามที่สุดในโลก เนื่องจากตั้งอยู่กลางป่าสนบนเทือกเขาคาร์เปเทียน ปราสาทนี้สร้างขึ้นโดย เจา้ชายคาลอสที่ 1 กษตัริยแ์ห่งโรมาเนียในสมยัศตวรรษที่ 19 เพื่อใชเ้ป็นที่ประทบัในฤดูร้อน ความงดงามของ ปราสาทแห่งนี้ มิใช่อยู่ที่ความยิ่งใหญ่ของตัวปราสาทแต่อยู่ที่การตกแต่งภายในอยา่งหรูหรางดงาม ปัจจุบนัเป็น สถานที่สาธารณะและพิพิธภณัฑ์ที่เก็บสมบัติลํ้าค่าอีกแห่งหนึ่งของโรมาเนีย (***หากปราสาทเปเลส ไม่เปิด ให้บริการด้วยเหตุสุดวิสัยใดๆกต็าม ทางบริษัทจะนา ท่านถ่ายรูปภายนอกแทน)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถิ่น
บ่าย นาํท่านสู่โรงบ่มไวน์อซูกา้ (Azuga Winery) (ระยะทาง 18 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เพื่อแวะชิม ไวน์ทอ้งถิ่นซึ่งเพาะบ่มจากองุ่นซึ่งปลูกในประเทศโรมาเนีย พร้อมอิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย นาํท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงบูคาเรสต์ (Bucharest) (ระยะทาง 141 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ซ่ึงตั้งอยู่ บนที่ราบวอลลาเซีย ติดเทือกเขาคาร์เปเชียน และแม่นํ้าดานูป บูคาเรสต์ไดช้ื่อว่าเป็นเมืองที่มีธรรมชาติอนั สวยงามลอ้มรอบดว้ยเทือกเขา และทะเลสาบจนได้สมญานามเป็นที่รู้จักกันทั่วยุโรปว่า “ปารีสน้อย” จากนั้น นาํท่านเที่ยวชมเมืองและแวะถ่ายรูป (**หากรถสามารถจอดได้) ชมจตัุรัสแห่งการปฎิวตัิ (Revolution Square) โอเปร่าเฮา้ส์ (Opera House) คลบัทหารแห่งชาติ (National Military Academy) ผา่นชม "ประตูชยั" ซึ่งตั้งอยู่บน ถนน KISSELEFF ซ่ึงสร้างเลียนแบบประตูชัย ในกรุงปารีส ในสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนีย (Romanian Athenaeum)
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารจีน

นาํท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกั PULLMAN BUCHAREST / OR MERCURE BUCHAREST UNIRII **** หรือเทียบเท่า ***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษัทจะจดัที่พกัที่เมืองใกล้เคยีงให้แทน***
วันที่ 4

บูคาเรสต์ – เวลิโค ทาร์โนโว

เช้า รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม นาํท่านเขา้ชม หมู่บา้นจาํลอง (Dimitrie Gusti National Village Museum in Bucharest) ซ่ึงจาํลองบา้นโบราณ ดั้งเดิมของชาวโรมาเนียในยุคคอมมิวนิสต์ ซึ่งบ้านบางหลังเป็นทรงเตี้ย ขุดลึกลงไปใต้ดิน และยังมีบ้านจําลองที่ ปรากฎอยู่บนธนบัตร 10LEI ของโรมาเนียอีกด้วย จากนั้นนําท่านเข้าชมอาคารรัฐสภาหรือทาํเนียบ ประธานาธิบดีของโรมาเนีย Parliament Palace ทาํเนียบประธานาธิบดีที่ใหญ่โตโอฬารของประธานาธิบดีเชา เชสคู และ นางเอลินา ภรรยาผซู้่ึงอยากมีชีวิตหรูหราประหน่ึงเอวิตา้ เปรอง อาคารรัฐสภานี้ได้ชื่อว่ามีขนาด ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา และมีจาํนวนหอ้งมากถึง 6,000 ห้อง สร้าง แบบสถาปัตยกรรมโรมาเนีย ทั้งโครงสร้างและการตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคาร แต่ละหอ้งตกแต่งอย่าง วิจิตรตระการตา โดยเฉพาะหอ้งแกรนดบ์อลรูม ที่ไดม้ีการตกแต่งโคมไฟประดบัโบฮีเมียนํ้าหนักถึง 5 ตัน ปูพื้น ดว้ยพรมเปอร์เซียผืนใหญ่ ห้องรับรองซ่ึงสร้างจากหินอ่อนจากประเทศอิตาลี ให้ท่านไดส้ัมผสัถึงความโอ่อ่า ความยิ่งใหญ่ของอาคารรัฐสภาที่ใช้งบประมาณมหาศาลในการก่อสร้างมหาศาลถึง 3 ลา้นลา้นยโูร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเวลิโค ทาร์โนโว (Veliko Tarnovo) (ระยะทาง 182 ก.ม.ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชม.) หน่ึงใน เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของบัลแกเรีย เป็นเมืองเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาถึงสามลูก ซึ่งได้แก่ Tsarevets Trapezitsa และ Sveta Gora ด้วยความพร้อมในทุกๆด้านทําให้เมืองแห่งนี้ได้กลายมาเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจ และวฒันธรรมของบลัแกเรียตอนเหนือ นอกจากนี้ในยุคกลางนั้น เวลิโค ทาร์โนโว ถือได้ว่าเป็นเมืองป้อม ปราการที่มีความแข็งแกร่งอีกแห่งของบลัแกเรียอีกดว้ย นาํท่านเดินชมความงดงามของอาคารบา้นเรือนที่มีการ อนุรักษ์ไวในแบบเดิม โดยบ้านแต่ละหลังนั้นมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย นาํท่านเขา้ชม ป้อมปราสาท Tsarevets (Tsarevets Fortress) อดีตที่ประทบัของกษตัริยแ์ห่งบลัแกเรีย ซ่ึงภายในมีอาคารและป้อมปราการราย อยรู่ายลอ้มซึ่งปัจจุบันคงเหลือเพียงกลิ่นอายของความรุ่งเรืองในอดีต
ค่ำ รับประทานอาหารค่าํในโรงแรมที่พกั

นาํท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกั PARK HOTEL ARBANASSI / OR KALINA PALACE TRYAVNA **** หรือเทียบเท่า ***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษัทจะจดัที่พกัที่เมืองใกล้เคยีงให้แทน***
วันที่ 5

คาซานลคั - เทศกาลดอกกุหลาบ

เช้า รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคาซานลคั (Kazanlak) (ระยะทาง 106 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมืองที่ตั้ง อยู่ทางตอนใตข้องเทือกเขาบอลข่าน ซ่ึงเป็นแหล่งปลูกกุหลาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศบลัแกเรีย นําท่านร่วม เทศกาลดอกกุหลาบ (Rose Festival) หนึ่งในเทศกาลประจําชาติที่โดดเด่นที่สุด และจัดขึ้นทุกๆปีในช่วงสัปดาห์ แรกของเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงที่ดอกกุหลาบหลากหลายสีบานสะพรั่งที่สุดในรอบปี ชมการประกอบพิธี เก็บเกี่ยวดอกกุหลาบและโชว์พื้นเมืองอันสนุกสนานพร้อมการประกวดสาวงามประจําเมือง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อบาร์บีคิว พร้อมชมโชว์ระบําพื้นเมือง)
บ่าย นาํท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ์ดอกกุหลาบ (Rose Museum) สถานที่ซึ่งเก็บบรรจุวัตถุดิบและหัวเชื้อสําหรับผลิต นํ้ามันดอกกุหลาบกว่า 15,000 ชนิด ภายในพิพิธภณัฑม์ีการจดัแสดงใหค้วามรู้เกี่ยวกบัการเก็บเกี่ยวดอกกุหลาบ รวมไปถึงวิธีการและขั้นตอนในการสกัดหัวเชื้อเพื่อผลิตเป็นนํ้ามันดอกกุหลาบ มีเวลาอิสระให้ท่านเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นของฝากตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่าํในโรงแรมที่พกั

นาํท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกั GRAND HOTEL KAZANLAK / OR MERIAN PALACE STARA ZAGORA*** หรือเทียบเท่า ***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษัทจะจดัที่พกัที่เมืองใกล้เคยีงให้แทน***
วันที่ 6

สตารา ซาโกรา – พลอฟดิฟ

เช้า รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม นาํท่านเดินทางสู่ เมืองสตารา ซาโกรา (Stara Zagora) (ระยะทาง 36 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองที่ใหญ่เป็นลําดับที่ห้าของประเทศบัลแกเรีย และเป็นที่ตั้งของโรงงานเบียร์ท้องถิ่นชื่อดังยี่ห้อ Zagorka นาํ ท่านแวะถ่ายรูปกบั สุเหร่าเอสกี้ (Eski Mosque) หนึ่งสุเหร่าโบราณที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศบัลแกเรีย สร้างขึ้น เมื่อยคุศตวรรษที่ 15 เป็นโบสถ์คริสเตียนดั้งเดิม และถูกแปลงมาเป็นสุเหร่าของชาวมุสลิมที่อาศัยในเมืองนี้ นํา ท่านเดินทางสู่ เมืองพลอฟดิฟ (Plovdiv) (ระยะทาง 102 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองที่ใหญ่เป็น อนัดบัสองของประเทศบลัแกเรียรองจากเมืองโซเฟีย ตั้งอยู่บนฝั่้งแม่นํ้ามาริทซา ล้อมรอบด้วยภูเขาเจ็ดลูก จึงถูก ขนานนามว่า “เมืองแห่งขุนเขาทั้งเจ็ด” นอกจากนี้หลักฐานทางโบราณคดียังพบว่าเมืองนี้ถูกตั้งรกรากมากว่า 6,000 ปี ทาํใหถู้กขนานนามว่าเป็นหน่ึงในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอีกดว้ย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นาํท่านเขา้ชม โรงละครโรมนั (Roman Amphitheatre) หน่ึงในโรงละครโรมนัโบราณที่ไดร้ับการบูรณะรักษา และยังคงความสมบูรณ์ไว้ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.98-117 หน้ากว้างทั้งหมด 82 เมตร สามารถ จุผชู้มไดร้าว 7,000 คน จากนั้นนําท่านชม ยา่นเมืองเก่า (Old Town) ส่วนที่เก่าแก่ของตวัเมืองไดร้ับการอนุรักษ์ ทางสถาปัตยกรรม ซ่ึงทาํให้พลอฟดิฟยังคงมีกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมยคุเรอเนซองส์จนถึงปัจจุบนั
ค่ำ รับประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคารท้องถิ่น

นาํท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกั IMPERIAL PLOVDIV HOTEL **** หรือเทียบเท่า ***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษัทจะจดัที่พกัที่เมืองใกล้เคยีงให้แทน***
วันที่ 7

โซเฟีย

เช้า รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโซเฟีย (Sofia) (ระยะทาง 144 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เมืองหลวงของ ประเทศบลัแกเรีย และยงัเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดลาํดบัที่ 15 ของสหภาพยุโรปดว้ยประชากรกว่า 1.2 ลา้น คน เมืองโซเฟียตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาวิโตชา และห่างจากชายแดนประเทศเซอร์เบียเพียง 50 กิโลเมตร นาํท่านเขา้ ชม พิพิธภณัฑโ์บราณคดีแห่งเมืองโซเฟีย (Archaeological Museum) พิพิธภณัฑป์ระจาํเมืองซ่ึงสร้างบนรากฐาน เดิมของสุเหร่าสมัยออตโตมานที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงโซเฟีย ก่อสร้างเสร็จสิ้นช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถูกใช้ เป็นพิธภัณฑ์แห่งชาติไว้สําหรับจัดงานแสดงศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ ตลอดจนวัตถุโบราณต่างๆตั้งแต่ยุคหิน จวบจนคอลเลคชั่นลํ้าค่าในยุคปัจจุบัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น
บ่าย นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั อาคารรัฐสภาแห่งกรุงโซเฟีย (Parliament) อาคารสีขาวรูปทรงโบราณที่ตั้งตระหง่านอยู่ ดา้นหน้ามหาวิหารอเล็กซานเดอร์เนฟสกี้ ซ่ึงปัจจุบันยงัใช้เป็นที่ทาํการของคณะรัฐบาลอยู่ จากนั้นนําท่าน ถ่ายรูปกบั โบสถ์เซนตจ์อร์จ (Saint George Church) โบสถห์ินโบราณที่เป็นหน่ึงในสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ที่สุด ในกรุงโซเฟีย สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 และถูกต่อเติมเรื่อยมา นอกจากนี้ในอดีตยังเคยถูกใช้เป็นสุเหร่าหรือ มสัยดิในสมยัที่กรุงโซเฟียถูกปกครองโดยจกัรวรรดิออตโตมนัก่อนจะถูกปรับปรุงกลบัมาใชง้านเป็นโบสถใ์น คริสตจกัร จากนั้นนําท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารอเล็กซานเดอร์เนฟสกี้ (Alexander Nevsky Cathedral) มหาวิหาร ที่ก่อสร้างในแบบนีโอไบเซนไทน์เมื่อปี ค.ศ.1882 มีโดมหลงัคาทรงกลมสีเขียว ตกแต่งดว้ยหินอ่อนที่วิจิตร ตระการตา ซ่ึงถือเป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายบลัแกเรี่ยนออโธดอกซ์ที่ใหญ่อนัดบัตน้ๆของภูมิภาค และมี ขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองบนคาบสมุทรบอลข่าน เป็นรองเพียงแค่มหาวิหารแห่งเซนต ์ซาวาที่เมืองเบลเกรดของ ประเทศเซอร์เบีย
ค่ำ รับประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคารจีน

นาํท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกั METROPOLITAN HOTEL SOFIA / OR MARINELLA HOTEL **** หรือเทียบเท่า ***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษัทจะจดัที่พกัที่เมืองใกล้เคยีงให้แทน***
วันที่ 8

สาํนกัสงฆเ์มืองรีล่า – โซเฟีย

เช้า รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม นาํท่านเดินทางสู่ สาํนกัสงฆเ์มืองรีล่า (Rila Monastery) (ระยะทาง 97 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) สาํนักสงฆท์ี่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศบัลแกเรีย ตั้งอยู่บนภูเขารีล่าทางตอนใต้ของนครหลวงโซเฟีย บน ความสูง 1,147 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 10 และตั้งชื่อตามผู้ก่อตั้งสํานัก คือ นักบวช ไอแวนแห่งเมืองรีล่า สาํนกัสงฆเ์มืองรีล่าถูกรับรองโดยยเูนสโกใ้หเ้ป็นหน่ึงในมรดกโลกของประเทศบลัแกเรีย (UNESCO World Heritage) โดยในแต่ละปี มีนกัท่องเที่ยวกว่า 900,000 คนเดินทางมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองโซเฟีย (Sofia) (ระยะทาง 117 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) และนาํท่าน สู่ Vitosha Boulervard ถนนช้อปปิ้งสายหลักแห่งนครหลวงโซเฟีย ซึ่งมีทั้งสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าท้องถิ่น ให้เลือกซื้อมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
19.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินโซเฟีย (SOF)
21.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอิสตนับูล โดยเที่ยวบิน TK1030 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
23.05 น. เดินทางสู่สนามบินอิสตนับูล เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน
วันที่ 9

กรุงเทพฯ

01.25 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9.30 ชั่วโมง) สายการบินฯ มีบริการอาหารค่าํและอาหารเชา้ระหว่างเที่ยวบิน
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE)
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง ค่ำ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
รายละเอียดและเงื่อนไข
โปรแกรมนี้ไม่มีเงื่อนไข