แพ็กเกจ ภูเก็ต ตั๋วเครื่องบิน+โรงแรม 2 วัน 1 คืน “WE Centara SMILE Holiday” (WE)

  • QEHKT-WE011
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : ภูเก็ต
  • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

    แพ็กเกจ ภูเก็ต ตั๋วเครื่องบิน+โรงแรม 2 วัน 1 คืน “WE Centara SMILE Holiday” (WE)

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 3,899

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 14 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 2 วัน 1 คืน )

Centara Grand Beach Resort Phuket

อัตราค่าบริการเริ่มต้น (บาท/ท่าน)

ประเภทห้อง

ราคาแพ็กเกจพัก 2 ท่าน

(บาท/ท่าน)

ราคาแพ็กเกจ พัก 3 ท่าน

(บาท/ท่าน)

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

(ท่าน/คืน)

ราคาพักเพิ่ม

2ท่าน/ห้อง/คืน

ราคาพักเพิ่ม

3ท่าน/ห้อง/คืน

Deluxe 
(พักห้องล่ะ 2-3 ท่าน)

3,899.-

4,199.-

1,800.-

3,500.-

5,499.-

Deluxe Pool Suite

(พักห้องล่ะ 2-3 ท่าน)

5,499.-

-

2,500.-

6,400.-

-

 

Maikhao Dream Villa Resort&Spa, Centara Boutique Collection

อัตราค่าบริการเริ่มต้น (บาท/ท่าน)

ประเภทห้อง

ราคาแพ็กเกจ

พัก 2 ท่าน

(บาท/ท่าน)

ราคาแพ็กเกจ

พัก 3 ท่าน

(บาท/ท่าน)

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

(ท่าน/คืน)

ราคาพักเพิ่ม

2ท่าน/ห้อง/คืน

ราคาพักเพิ่ม

3ท่าน/ห้อง/คืน

Two Bedroom Pool Villa
(พักห้องล่ะ 2-3 ท่าน)

6,999.-

5,999.-

4,800.-

9,500.-

9,500.-

 

Optional Tour

1. เรือเร็วเต็มวัน กาฮังบีช (เกาะเฮ)

ท่องเที่ยวโดยเรือเร็ว, อาหารกลางวัน, น้ำดื่ม,

หน้ากากดำน้ำ, เสื้อชูชีพ, ทัวร์ไกด์, ประกันอุบัติเหตุ

ราคา 799 บาท/ท่าน

2. ล่องเรือเซลลิ่งยอร์ช คาตามารัน กาฮังบีช (เกาะเฮ) +
ซันเซทแหลมพรหมเทพ

ท่องเที่ยวโดยเรือเซลลิ่งยอร์ช คาตามารัน, น้ำดื่ม, หน้ากากดำน้ำ,

 เสื้อชูชีพ, อาหารเย็น (บริการบนเรือ), ทัวร์ไกด์, ประกันอุบัติเหตุ

ราคา 999 บาท/ท่าน

3. ล่องเรือเซลลิ่งยอร์ช คาตามารัน กาฮังบีช (เกาะเฮ) +
เกาะราชา + ซันเซท

ท่องเที่ยวโดยเรือเซลลิ่งยอร์ช คาตามารัน, น้ำดื่ม, หน้ากากดำน้ำ,

เสื้อชูชีพ, อาหารกลางวัน, ทัวร์ไกด์, ประกันอุบัติเหตุ

ราคา 1,299 บาท/ท่าน

4. เกาะพีพี โดยเรือสปีดโบ๊ท

ท่าเรือรอยัล มารีน่า-เกาะพีพี-อ่าวมาหยา-อ่าวโละซามะ-อ่าวปิเละ(ดำน้ำ)

-หาดลิง-เกาะพีพีดอน-เกาะไข่

อาหารกลางวัน, น้ำดื่ม, หน้ากากดำน้ำ, เสื้อชูชีพ, ทัวร์ไกด์

ราคา 1,499 บาท/ท่าน

5. เกาะสิมิลัน โดยเรือสปีดโบ๊ท

ท่าเรือทับละมุ ดำน้ำที่เกาะ 5 เกาะเมี่ยง เกาะบางู (ดำน้ำ) เกาะสิมิลัน

อาหารกลางวัน, น้ำดื่ม, หน้ากากดำน้ำ, เสื้อชูชีพ, ทัวร์ไกด์

*เกาะปิดบริการ 15 พ.ค.-31 ต.ค. 64

ราคา 2,299 บาท/ท่าน

6. รถรับส่ง โรงแรม-ท่าเรือ

 

โซนที่ 1 : ตัวเมืองภูเก็ต, เกาะสิเหร่, แหลมหิน, หาดราไวย์,

หาดในหาน, หาดกะตะ, หาดกะรน, หาดป่าตอง

ราคา 200 บาท/ท่าน

โซนที่ 2 : แหลมพันวา, โบ๊ทลากูน, หาดกมลา,

หาดสุรินทร์, หาดบางเทา, ลากูน่า

ราคา 300 บาท/ท่าน

 7. รถตู้ส่วนตัว รับ-ส่ง สนามบิน (ราคารถเหมา)

ราคา 1,500 บาท/คัน/เที่ยว
(จำกัด 1 คัน ไม่เกิน 8 ท่าน)

 

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

เงื่อนไข (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

1.รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2.ราคาข้างต้นเป็นเพียงราคาเริ่มต้นเท่านั้น  อาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับวันเดินทาง เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น
3.กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
4.กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
5.กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
6.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง หรือคืนเงิน เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดสายการบินไทยสมายล์ชั้นประหยัด รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กก.
2.ค่าโรงแรมที่พัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้า ตามที่ระบุในรายการ (พักได้ 2-3 ท่าน) กรณีพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.ค่ารถรับส่งสนามบินหรือจากที่อื่นๆ
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง 4.ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นนอกเหนือจากแพคเกจ
5.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการรบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

 

การจอง

1.กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง และบัตรประชาชน สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2.ชำระเงินเพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการจองเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ

 

การยกเลิก

เมื่อท่านตกลงชำระเงินกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทุกกรณี