แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน Le Méridien Phuket Beach Resort พร้อม oneday ทัวร์เกาะสิมิลัน

 • SPHHKT-PK005
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : ภูเก็ต
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • โดย :

 • ไฮไลท์ :

  แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน Le Méridien Phuket Beach Resort พร้อม oneday ทัวร์เกาะสิมิลัน

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 4,990

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

ประเภทห้อง

 

เดินทางเดือน วันนี้ -15 พ.ค. 2564ราคา/ท่าน

DELUXE ROOM

4,990 บาท

DELUXE POOL VIEW

5,290 บาท

OCEAN VIEW

5,690 บาท

OCEAN VIEW JUNIOR SUITE

7,090 บาท

EXTRA BED

4,690 บาท

 

ฟรี! รถรับส่งสนามบิน ไป-กลับ

ฟรี! ทริปดำน้ำ 1 วัน

ฟรี! รถรับส่งท่าเรือ ไป-กลับ

ฟรี! ประกันภัยการเดินทาง

รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย)

และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

 1. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.ที่พัก พร้อมอาหารเช้า ( ตามที่ประเภทห้องที่เลือก)

 1. รถรับ – ส่ง (สนามบิน-ที่พัก และ ท่าเรือในวันดำน้ำ )
 2. อาหารกลางวัน 1 มื้อ ในวันทัวร์ดำน้ำ
 3. เสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ
 4. มัคคุเทศก์ชำนาญงานในวันทัวร์
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ สำหรับคนไทยเท่านั้น
 6. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่ารถ หรือค่าตั๋วเครื่องบินจาก กรุงเทพ-ภูเก็ต-กรุงเทพ
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล

(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

 1. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 2. มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง

 1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี