แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน เขื่อนเชี่ยวหลาน - แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่

 • SPURT-PK001
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : สุราษฎร์ธานี
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • โดย :

 • ไฮไลท์ :

  แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน เขื่อนเชี่ยวหลาน - แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 6,650

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )

วันที่ 1

ท่าเรือเทศบาลเขื่อนรัชชประภา - กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น

 

ท่านเดินทางถึงสนามบินสุราษฎร์ธานี หรือ บขส

11.00 น.

พร้อมกันที่จุดนัดพบ  ณ ท่าเรือเทศบาลเขื่อนรัชชประภา
นำท่านลงเรือสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ผืนน้ำสีเขียวมรกตและภูเขาหินปูนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน “กุ้ยหลินเมืองไทย”

12.30 น. เข้าเช็คอินที่พักแพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่
พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงพื้นบ้านปักษ์ใต้ (มื้อที่1)
พักผ่อนตามอัธยาศัย เช่นพายเรือคายัค เล่นน้ำ
17.00 น. กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา 3 เกลอ  กิจกรรมเล่าประวัติตำนานเขื่อนเชี่ยวหลาน เพื่อเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษที่เสียสละที่อยู่อาศัยเพื่อส่วนรวมในการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน( Chiewlarn Stories Telling )
รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 2)
ที่พัก

นำท่านเข้าพัก ณ แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่

วันที่ 2

กิจกรรมล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติในตอนเช้า - กิจกรรมเดินป่า ล่องแพไม้ไผ่ ชมถ้ำปะการัง 

06.30 น. นำท่านล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติในตอนเช้า
07.30 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)

จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย เล่นน้ำ / พายเรือคายัค / โซฟาลอยน้ำ

กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4)
13.30 น.

นำทานทำกิจกรรมเดินป่า ล่องแพไม้ไผ่ ชมถ้ำปะการัง                                                         

( ช่วงวันปีใหม่และวันสงกรานต์ จะทำกิจกรรมนี้หลังทานมื้อเช้า )
18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 5) 

จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3

โรงแรม – checkout –สนามบิน หรือ บขส.
8.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 6)

9.30 น. เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก เดินทางกลับ ชมความงดงามของธรรมชาติ
10.30 น. ลูกค้าถึงท่าเรือเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

แพ๊คเกจ 3วัน 2คืน อัตราค่าบริการต่อท่าน

ประเภทห้อง
Superior room type
ราคา/ท่าน หมายเหตุ
วันจันทร์ – พฤหัสบดี 6,650 บาท พัก 2 ท่าน / ห้อง
ศุกร์ – อาทิตย์ 7,650 บาท พัก 2 ท่าน / ห้อง
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 8,650 บาท พัก 2 ท่าน / ห้อง
รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. สัญญาณมือถือขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ รับได้เฉพาะ AIS
 3. ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศใช้ได้เวลา 17.00 -09.00 น. (พัดลมใช้ได้ 24 ช.ม.)
 4. เรือเข้ามารีสอร์ทเวลา 11.30 น. เรือออกจากรีสอร์ทเวลา 09.00 น.
 5. 5. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย)

และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

 1. 6. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.ที่พัก พร้อมอาหาร

 1. ค่าบริการเรือโดยสาร
 2. เสื้อชูชีพ,
 3. มัคคุเทศก์ชำนาญงานในวันทัวร์
 4. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่ารถ หรือค่าตั๋วเครื่องบินจาก กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพ
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล

(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

 1. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 2. รถรับส่ง สนามบิน –ท่าเรือ หากต้องการเพิ่ม เที่ยวละ 700 บาท แบบJoin Group

-รับในตัวเมืองเวลา  8.00 น.

-รับสถานีรถไฟ เวลา 8.30 น.

-รับสนามบิน 9.00  น.(เครื่องต้องลงก่อน8.45 น.)

 

*ส่งสนามบิน 16.00 น. (จองไฟล์ทบินหลัง 17.00 น.เป็นต้นไป)

*ส่งสถานีรถไฟ 16.30 น.

*ส่งตัวเมือง 17.00 น.

 

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง

 1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี