แพ็กเกจ 2 วัน 1 คืน หินตก ริเวอร์แคมป์ กาญจนบุรี

  • SPKAN-PK002
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : กาญจนบุรี
  • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
  • โดย :

  • ไฮไลท์ :

    แพ็กเกจ 2 วัน 1 คืน หินตก ริเวอร์แคมป์ กาญจนบุรี

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 1,800

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 1 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 2 วัน 1 คืน )
ค่าบริการ ต่อท่าน (เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป)
ประะเภทห้อง
พักคู่
เตียงเสริม
เด็กอายุ 3-12 ปี พักกับผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
Superior tent camp
1,800
1,700
800 (ไม่รวมนวด)
2,500
**เข้าพักวันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดต่อเนื่อง ชำระเพิ่ม 700/ห้อง/คืน**

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

อัตราดังกล่าวรวม
1.ห้องพัก Superior tent camp
2.เซ็ตอาหารเช้า 1 มื้อ
2.เซ็ตอาหารค่ำแบบ บาบีคิว 1 มื้อ
3.นวดตัวเพื่อผ่อนคลาย
4.ชมพิพิธภัณฑ์เรื่องเล่าหินตกแคมป์
5.แช่น้ำในสระธรรมชาติริมน้ำแคว
6.ปั่นจักรยานข้ามแม่น้ำแคว ชมวิถีชุมชน

เงื่อนไขการจองและเข้าพัก
1.ท่านสามารถจองและเข้าพักตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2563
2.กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดนทางอย่างน้อย 14 วัน
3.ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
4.Check in เวลา 14.00น. และ Check out เวลา 12.00 น.

อัตราดังกล่าวไม่รวม
1.ไม่รวมค่าเดินทาง จากต้นทางของท่าน จนถึงปลายทางโรงแรม
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

การจอง
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2. ชำระเงิน เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการจองเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ
3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ของผู้เดินทางทุกท่าน หลังจากทำการโอนเงิน เพื่อใช้สำหรับการทำจองในระบบ

การยกเลิกการเดินทาง
1.เมื่อท่านตกลงชำระกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและคืนเงินทุกกรณี