แพ็กเก็จ ตามรอยศาสตร์พระราชา นครศรีธรรมราช 2 วัน 1 คืน

 • WTNST-PK003
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : นครศรีธรรมราช
 • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
 • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

 • ไฮไลท์ :

  แพ็กเก็จ ตามรอยศาสตร์พระราชา นครศรีธรรมราช 2 วัน 1 คืน

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 2,190

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 14 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 2 วัน 1 คืน )
DAY 1 นครศรีธรรมราช-วัดเจดีย์ไอ้ไข่–วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ)–ศาลหลักเมือง–วัดมหาธาตุ-วรมหาวิหาร
  รับคณะที่สนามบิน / สถานีขนส่ง นครศรีธรรมราช 
09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) นำท่านชมโบสถ์มีสีชมพูสวยสดงดงาม และขอพร “พรานบุญ”  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือของชาวภาคใต้ โดยเชื่อว่าหากบูชาแล้วมีโชคลาภเงินทอง เมื่อใครขอพรแล้วสมหวัง ให้แก้บนโดยการนำปัจจัยมาถวายวัด
  นำท่านเข้าสู่ วัดเจดีย์ หรือ ไอ้ไข่วัดเจดีย์ นำท่านขอพร ได้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ ด้วยชื่อเสียงด้านการขอโชคลาภ การทำมาค้าขาย ทำให้ชาวบ้านศรัทธาและมีความเชื่อต่อวัดเจดีย์ไอ้ไข่ จากเรื่องราวเสียงที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย
บ่าย นำท่านสักการะ ศาลหลักเมืองนคร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆ
  นำท่านนมัสการ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร แต่เดิมมีชื่อว่า “พระบรมธาตุ” ต่อมาในปี 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงสถาปณาวัดนี้เป็นพระอารามหลวงและได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดมหาธาตุวรมหาวิหารจนมาถึงปัจจุบัน ภายด้านในมีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า
นำท่านขอพร“พระแอด” พระพุทธรูปสีทองอร่าม ลักษณะรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์ ใบหน้ายิ้มแย้มมีเมตตา เน้นขอพรในเรื่องของสุขภาพ หรือเน้นการ“ขอลูก” ซึ่งเชื่อกันว่าท่านมีเมตตาบันดาลลูกให้แก่ผู้ที่มีลูกยาก ความสำเร็จตามคำขอ
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก นำท่านพักที่โรงแรม  IBIZ BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า
DAY 2 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง–ชุมชน บ้านแหลมโฮมสเตย์ - บ้านคีรีวง  -สะพานข้ามแม่น้ำหมู่บ้านคีรีวง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 1)
08.00 น. นำท่านออกเดินทาง
09.30 น. นำท่านชม โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง–ชุมชน บ้านแหลมโฮมสเตย์  โครงการในพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ที่พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง โดยมีวัตถุประสงค์ ด้านชลประทาน เพื่อการอุปโภคบริโภค และแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่ อาทิ ปัญหาน้ำเค็มกัดเซาะชายฝั่ง, เป็นทางระบายน้ำลงทะเล รวมถึงการสร้างอาชีพให้กับราษฎร เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยภายในโครงการ จะมีประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ ซึ่งส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ  เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำเค็ม น้ำแล้ง และปัญหาความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ เป็นโครงการช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ด้วยสภาพแวดล้อมที่งดงามของแม่น้ำปากพนัง จึงมีการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสวนสาธารณะที่ร่มรื่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของจังหวัดนครศรีธรรมราช
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ บ้านคีรีวง  นำท่านชม สะพานข้ามแม่น้ำหมู่บ้านคีรีวง จุดเช็คอินที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย ให้ท่านได้สูดโอโซนบริสุทธิ์ในเต็มปอด แล้วดื่มด่ำกับบรรยากาศธรรมชาติที่สะอาดตาอิสระให้ท่านโพสต์ท่าถ่ายรูปที่สำคัญจุดแรกสำหรับคีรีวง ด้วยทัศนีย์ภาพขุนเขา สายน้ำ
15.30 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ ที่สนามบิน / สถานีขนส่ง นครศรีธรรมราช

 

อัตราค่าบริการ

ออกเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป (เข้าพักห้องละ 2 ท่าน)

เดินทาง มกราคม – พฤษภาคม 2564

จำนวนผู้เดินทาง

ผู้ใหญ่พักคู่

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

 

8 ท่าน

2,190.-

800

2,190.-

6-7 ท่าน

2,590.-

800

2,590.-

4-5 ท่าน

2,890.-

800

2,890.-

2-3 ท่าน

4,290.-

800

4,290.-

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ :    

- จองก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน (กรุณาเช็ควันเดินทางกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง)

- ที่นั่งมีจำนวนจำกัด การยืนยันการสำรองแพ็คเกจขึ้นอยู่กับที่นั่งที่มี ณ วันที่จอง

- จุดรับส่งลูกค้าสนามบิน /สถานีขนส่งจ.

- เริ่มออกเดินทางเวลาประมาณ 08.00-18.00 น. หากใช้นอกเหนือเวลาอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

- ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

ราคานี้รวม

1.รถรับ-ส่งพร้อมคนขับตามรายการ 2 วัน

2.อาหารเช้า 1 มื้อ (ภายในโรงแรมที่พัก)

3.ค่าเข้าสถานที่ที่ระบุตามรายการ

4.โรงแรมที่พัก 1 คืน

5.แถมฟรี!!! ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท,

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

ราคานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม-ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม, ค่ารักษาพยาบาล(กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

2.ค่าพาหนะท้องถิ่นแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี)

3.ค่าไกด์นำเที่ยว

4.ค่าทิปพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

 

การสำรองที่นั่ง

1.กรุณาสำรองที่นั่ง พร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง

2.ชำระค่าทัวร์ยอดเต็ม ตามรูปแบบห้องที่ต้องการจะเข้าพัก

3.เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

 

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 6. กรณีเป็นชาวต่างชาติโปรดติดต่อสอบถาม

 

การยกเลิกการเดินทาง

 1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

 

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19

มาตรการการบริการบนรถบริการ

 1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
 2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
 3. ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว

ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ