แพ็กเกจ ตามรอยศาสตร์พระราชา บุรีรัมย์ 2 วัน 1 คืน

  • WTBSV-PK001
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : บุรีรัมย์
  • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

    แพ็กเกจ ตามรอยศาสตร์พระราชา บุรีรัมย์ 2 วัน 1 คืน

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 1,999

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 14 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 2 วัน 1 คืน )
DAY1 กรุงเทพฯ-นางรอง-อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง-ปราสาทหินเมืองต่ำ-ถนนคนเดิน เซราะกราว
  รับคณะที่สนามบิน / สถานีขนส่ง จังหวัดบุรีรัมย์
11.30 น. นำท่านเดินทางสู่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้ง เป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว เป็นโบราณสถานเนื่องในอิทธิพลอารยธรรมเขมรโบราณที่มีความงดงาม และมีความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ศาสนสถานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระศิวะ หนึ่งในสามเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาพราหมณ์–ฮินดู (ตรีมูรติ) ลัทธิไศวะนิกาย เขาพนมรุ้งและปราสาทบนยอดเขาจึงเปรียบเสมือนเขาไกรลาสอันเป็นที่ประทับของพระศิวะ และยังเป็นสัญลักษณ์ของศูนย์กลางจักรวาล
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ปราสาทเมืองต่ำ เป็นหนึ่งในกลุ่มปราสาทมรรคโค เป็นศาสนสถานที่สร้างตามคติความเชื่อทางศาสนาฮินดู สันนิษฐานว่าสร้างขึ้น เพื่อถวายพระศิวะ มีลักษณะเป็นศาสนสถานประจำเมืองหรือประจำชุมชน
  นำท่านสู่ถนนคนเดินเซราะกราว เป็นถนนคนเดินที่ตั้งอยู่ภายในตัวเมืองของจังหวัด เป็นถนนที่มีวัฒนธรรมเป็นอัตตลักษณ์ของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ โดยถนนคนเดินแห่งนี้ เป็นลานบ้าน ลานวัฒนธรรม เป็นแหล่งให้ ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์มาพบปะกัน นำสินค้าผลผลิตในชุมชนมาจำหน่าย นำศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามและน่าสนใจของแต่ละอำเภอ มาแสดง นำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาสาธิตให้ผู้ร่วมเที่ยวชมงานได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นยังมีการละเล่น การแสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรม ผลัดเปลี่ยนกันมาขับกล่อมเพลงเพราะๆให้คนที่มาเดินซื้อของได้ฟังกัน ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
เย็น อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินเซราะกราว
ที่พัก นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักโรงแรม เทพนคร หรือเทียบเท่า
DAY2 วนอุทยานเขากระโดง-วัดป่าเขาน้อย-โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำต้นลำปะเทีย-ชุมชนบ้านโคกเมือง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่1)
  จากนั้นนำท่านชมวนอุทยานเขากระโดง ตั้งอยู่บนปากปล่องภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว นำท่านสักการะ พระสุภัทรบพิตร พระพุทธรูปคู่เมืองที่ประดิษฐานอยู่บนเขา เพื่อความเป็นสิริมงคล และท่านสามารถชมทิวทัศน์ของเมืองบุรีรัมย์ได้อีกด้วย
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดป่าเขาน้อย เป็นวัดป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่ได้พัฒนาขึ้นตามปณิธานของพระโพธิธรรมจารย์เถร หรือหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ อดีตเจ้าอาวาสและวิปัสสนาจารย์ผู้เป็นที่เลื่อมใสเพื่อให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่มีความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไป เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่พุทธศาสนิกชนที่สงบเงียบ ภายในวัดป่าเขาน้อย มีพระบรมธาตุเจดีย์ศรีสุวจคุณานุสรณ์ สร้างขึ้นจากแรงเคารพศรัทธาของศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกฐธาตุ และเป็นเครื่องระลึกถึงพระคุณแห่งหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ พระสายธรรมยุติและเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น
บ่าย นำท่านชม โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำต้นลำปะเทีย-ชุมชนบ้านโคกเมือง  โครงการที่ต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่เป็นแหล่งน้ำสำคัญในการทำการเกษตรของประชานชนในพื้นที่และใกล้เคียง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยา ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย ทั้งยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามทำให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน จากนั้นจนำท่านเดินทางไปยังชุมชนบ้านโคกเมือง ที่น้อมนำความรู้ตามรอยศาสตร์ของพระราชา มาประยุกต์ใช้ทั้งในการดำเนินชีวิต และแนวทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งการทำผ้าฝ้ายทอมือย้อมจากดินบารายพันปี และข้าวที่ปลูกจากดินภูเขาไฟ
15.00 น. สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับ ที่สนามบิน / สถานีขนส่ง จังหวัดบุรีรัมย์
19.30 น. เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ :
- จองก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน (กรุณาเช็ควันเดินทางกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง)
- ที่นั่งมีจำนวนจำกัด การยืนยันการสำรองแพ็คเกจขึ้นอยู่กับที่นั่งที่มี ณ วันที่จอง
- จุดรับส่งลูกค้าสนามบิน /สถานีขนส่ง
- เริ่มออกเดินทางเวลาประมาณ 08.00-18.00 น. หากใช้นอกเหนือเวลาอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ราคานี้รวม
1.รถรับ-ส่งพร้อมคนขับตามรายการ 2 วัน
2.อาหารเช้า 1 มื้อ (ภายในโรงแรมที่พัก)
3.ค่าเข้าสถานที่ที่ระบุตามรายการ
4.โรงแรมที่พัก 1 คืน
5.แถมฟรี!!! ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท,
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ราคานี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม-ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม, ค่ารักษาพยาบาล(กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.ค่าพาหนะท้องถิ่นแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี)
3.ค่าไกด์นำเที่ยว
4.ค่าทิปพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
5.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

การสำรองที่นั่ง
1.กรุณาสำรองที่นั่ง พร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2.ชำระค่าทัวร์ยอดเต็ม ตามรูปแบบห้องที่ต้องการจะเข้าพัก
3.เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
6. กรณีเป็นชาวต่างชาติโปรดติดต่อสอบถาม

การยกเลิกการเดินทาง
1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19
มาตรการการบริการบนรถบริการ
1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
3. ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว
4. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ