แพ็กเกจ ONE DAY TRIP แช่ เช็ค แชะ ชิค 4 ที่สุดฟินน์ในเชียงใหม่

  • WTCNX-PK007
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : เชียงใหม่
  • ระยะเวลา : 1 วัน คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

    แพ็กเกจ ONE DAY TRIP แช่ เช็ค แชะ ชิค 4 ที่สุดฟินน์ในเชียงใหม่

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 2,190

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 1 วัน คืน )
Day Trip
ไร่กลิ่นเกสร - Kuv Niam Forest – ม่อนแจ่ม – Onsen at Moncham
08.00 น.
เจ้าหน้าที่รับท่าน ณ โรงแรมที่พักจังหวัดเชียงใหม่
  นำท่านเดินทางสู่ ไร่กลิ่นเกสร สวนดอกไม้แห่งใหม่ที่ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับดอกคัตเตอร์สีขาวที่บานในช่วงฤดูหนาวนี้ นอกจากนี้ในสวนยังมีสะพานไม้ไผ่ให้ท่านได้เดินชมแบบไม่ต้องลุยโคลนให้ท่านได้ถ่ายรูปสวยๆ เช็คอินเพลินที่สวน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ กู๊ เนียร์ ฟอร์เร็ซท (Kuv Niam Forest) สวนดอกมากาเร็ต 3 สี ที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ ที่มีสีไล่ระดับไปจากสีม่วงอ่อนอมชมพู ไปสีม่วงลาเวนเดอร์ จนถึงสี่ม่วงอินดิโก้ หรือจะเดินเพลินที่ทุ่งนาในสวนจุดเช็คอินใหม่ของทางสวน ให้ท่านอิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย (กรณีที่ดอกมากาเร็ตหมดฤดูทางสวนแนะนำดอกไม้ชนิดอื่นแทน)
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ Honey Hill Coffee
  นำท่านขึ้นสู่ ม่อนแจ่ม สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของเชียงใหม่ เป็นทั้งจุดชมวิว แปลงดอกไม้นานาชนิดให้ท่านได้ถ่ายรูป และเช็คอินตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านแวะเปลี่ยนชุดยูกาตะ แช่ออนเซ็น ที่ Onsen at Moncham (ทางสถานที่จำกัดการแช่ครั้งละ 10 ท่าน แยกระหว่างชาย-หญิง มีเวลาแช่ประมาณ 30-45 นาที ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของผู้ที่ใช้บริการในแต่ละวัน)
17.30 น.
สมควรแก่เวลานำท่านขึ้นรถกลับที่พักของท่าน ที่ตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่
18.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก/บขส/สนามบิน โดยสวัสดิ์ภาพ

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

1.รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2.กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3.กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4.กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

 

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1.รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ (หากคณะมีผู้เดินทาง 2 ท่าน ทางเราขอเปลี่ยนเป็นรถขนาดเล็กในการนำเที่ยวแทน)
2.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์เฉพาะผู้เดินทางสัญชาติไทย
3.พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4.ค่าเข้าสวนดอกไม้ไร่กลิ่นเกสรและกู๊เนียร์ฟอร์เร็ซท
5.ค่าแช่ออนเซ็น แบบ Walk in (รวมชุดยูกาตะ)
6.ค่าสต๊าฟดูแลประสานงาน
7.คนขับรถ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1.ค่ารถ หรือค่าตั๋วเครื่องบินจากปลายทางของท่าน
2.ค่าอาหาร
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
4.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
5.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม กรณีที่เป็นผู้เดินทางสัญชาติอื่น อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
6.ค่าทิปพนักงานขับรถ จำนวน 100 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
7.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
- กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
- ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
- กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
- เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19
มาตรการการบริการบนรถบริการ
1.สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2.ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
3.ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว
4.กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้ จนท.บริการบนรถบริการ)
5.ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง-เครื่องดื่ม ระหว่างที่อยู่บนรถ