แพ็กเกจ เบตง พรีเมี่ยม เที่ยวเด็ด อาหารดัง ชมทะเลหมอกใต้สุดแดนสยาม 3 วัน 2 คืน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

 • SPBET-PK001
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : ยะลา
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • โดย :

 • ไฮไลท์ :

  แพ็กเกจ เบตง พรีเมี่ยม เที่ยวเด็ด อาหารดัง ชมทะเลหมอกใต้สุดแดนสยาม 3 วัน 2 คืน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 9,599

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 14 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )
จำนวนผู้เดินทาง ราคาต่อท่าน (บาท)
พัก 2-3 ท่าน
ราคาต่อท่าน (บาท)
พักเดี่ยวเพิ่ม
2-3 ท่าน 15,999.- 1,000.-
4-5 ท่าน 11,499.- 1,000.-
6-7 ท่าน 9,999.- 1,000.-
8-9 ท่าน 9,599.- 1,000.-

**ราคาดังกล่าว สามารถทำการจองได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564**

ราคาดังกล่าวที่บริษัทเรียนนำเสนอ เป็นราคารวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ราคาพิเศษ กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า

กรณีมีในบางเที่ยวบินที่ไม่สามารถสำรองที่นั่งราคาพิเศษได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าส่วนต่างของตั๋วเพิ่มตามจริง (ถ้ามี) โปรดติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่

เดินทางด้วยสายการบินแอร์เชีย ไทยไลอ้อนแอร์ ไทยเวียดเจตแอร์ ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋า

 

Exclusive Highlight

 • เมนูสุดพิเศษ VIP ไก่เบตงแท้ กบภูเขาแท้ทอดกระเทียม เคาหยกเบตงขึ้นชื่อ ปลานิลสายน้ำไหล ณ ฟาร์มปลานิลรางวัลระดับประเทศ พิซซ่าปลานิลสายน้ำไหลที่เดียวในโลก ชิมวุ้นดำตำนานเบตง
 • ชมทะเลหมอกใต้สุดแดนสยาม “อัยเยอร์เวง” พร้อมเยือนจุดเช็คอินใหม่ Sky walk
 • นมัสการ หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา - ปัตตานี - วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด – จุดชมวิวสะพานข้ามเขื่อนบางลาง - เบตง – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - สตรีทอาร์ตเบตง - ถนนคนเดินเบตง - พักเมืองเบตง
วันที่ 2 ทะเลหมอก อัยเยอร์เวง – ถ่ายรูปสะพานแตปูซู – จุดเช็คอินสนามบินเปิดใหม่ เบตง– สวนหมื่นบุปผา -  อุโมงค์ปิยะมิตร – เฉาก๋วย กม.4- บ่อน้ำร้อนเบตง – พักเมืองเบตง
วันที่ 3 ตลาดสกเบตง - หอนาฬิกา - ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก - วัดพุทธาธิวาส – ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม – พิซซ่าปลานิล -หาดใหญ่ – ตลาดกิมหยง – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาค่าบริการขึ้น ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึงตามที่กำหนดโดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม

 1. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือเทียบเท่า
 2. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 3. รถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยว ตามรายการ พร้อมคนขับรถที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 5. ค่าตั๋วเครื่องบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ (ขึ้นอยู่กับสายการบินที่ทางบริษัทนำเสนอ)

 

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปพนักงานขับรถ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการให้บริการ
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เฉพาะในกรณีที่ต้องการออกใบกำกับภาษีเท่านั้น รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทำการชำระเงิน

 

เงื่อนไขการจองทัวร์การยกเลิก

การจอง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-สกุลของท่าน พร้อมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก

 1. กรณียกเลิกการเดินทาง บริษัท ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

 

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิด 19

มาตรการการบริการบนรถบริการ

 1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
 2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
 3. ประตูรถ  เปิด-ปิด ประตูเดียว
 4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม  ต.๘-คค  (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน  เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้  จนท.บริการบนรถบริการ)
 5. น้ำดื่ม/น้ำเปล่า  แจกให้วันละ 1 ขวด